7 argumenter mot storflyplass i Lofoten

  1. Økt flytrafikk og større fly gir høyere utslipp av CO2 og dermed større negativ påvirkning på klima og natur. FN’s naturpanel påviser at vi har både naturkrise og klimakrise. Både forskere og politikere ser nødvendigheten av konkrete tiltak for å redusere utslipp og bevare natur. Krisene løses ikke ved å  forurense mer enn før og ødelegge natur.
  2. Vern av Lofotens få og viktige naturverdier er viktig. Verdiene må forvaltes bærekraftig,  vi risikerer at mye vil være tapt innen kort tid om nedbygging av natur fortsetter. Lofoten har en rik og variert natur, med viktige forekomster av norske ansvarsarter og truede arter. Mye av arealet er også viktig kulturlandskap.
  3. Økonomisk vinning ved økt reiseliv må ikke settes høyere enn bevaring av natur og klima for våre og fremtidige generasjoner. Reiseliv og turistnæring må vektlegge minst mulig avtrykk. Tenk langsiktig og bærekraftig.
  4. Fremtiden er elektrisk: Widerøe satser på å ha helelektriske mindre fly i luften i 2026. Nullutslippsløsninger med mindre elektriske fly har ikke behov for storflyplass. Store bensindrevne fly er ikke framtiden for Lofoten.
  5. Utviklingen i befolkningsgrunnlag viser at det ikke er behov for storflyplass i Lofoten. Vi har et veldig godt fungerende kortbanenett med flyplass på Leknes og i Svolvær.
  6. Storflyplass i Lofoten vil føre til større arealinngrep i naturen både til selve rullebanen og tilhørende infrastruktur. Ny flyplass vil legge beslag på totalt snaut 900 dekar, 300 av disse er viktig jordbruksareal. I tillegg vil tilhørende infrastruktur ødelegge myr og beslaglegge en del av Skulbruvatnet, et av Lofotens viktigste fugleområder (IBA).
  7. Støyforurensning er heller ikke tatt med  i betraktningen. Støy er definert som lyd over 42 db. Et jetfly som tar av høres som 110 db på 200 meters avstand. Samtlige beboere i Leknes vil merke flystøy i langt større grad enn med små propellfly. Storflyplass på Leknes vil medføre mange tiltak for å redusere støy i boliger.Klima- og Miljødirektoratet sier: Vi må planlegge godt hvor vi bygger, slik at ikke flere blir rammet av støy. Flyplasser skal ikke bygges i bonære strøk: Regjeringen.no – PDF: Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) 

Vis din støtte ved å skrive under på vår Underskriftskampanje: Nei til storflyplass i Lofoten 

Mer informasjon om Lofotens behov for bevaring og argumentene mot storflyplass finner du i menyen her på nettsiden.