Leknes våtmarkssystem IBA

IBA: Important Bird and Biodiversity Area

Kart: Norsk Ornitologisk Forening

Rundt Leknes finnes det en rekke vann og våtmarker med stor betydning for fuglelivet. Leknes våtmarkssystem IBA strekker seg fra Svanvatnet og Storeidvatnet i sørvest til Holdalsvatnet i nordøst. Totalt er 17 ulike vann og smådammer inkludert, sammen med noen marine bløtbunnsområder (Haldsvågen, Leknesfjæra og Saltisen) av signifikant betydning for trekkende fugler.

Sammen utgjør de ulike delområdene et nettverk av våtmark som de ulike fuglene veksler mellom i løpet av døgnet og året. Av spesielt stor interesse er de cirka 50 parene med horndykker som hekker i de ulike vannene, der Storeidvatnet og Holdalsvatnet huser de største forekomstene. Dette utgjør i overkant av fem prosent av den norske hekkebestanden (2020). Truede arter som vipe, storspove og hettemåke. er andre karakterarter ved IBAet.

I trekktidene ankommer fugler fra hekkeområdene lengre nord, inkludert Svalbard og tundraen som strekker seg fra Finnmark til Sibir. Antallet dvergsnipe og sotsnipe er tidvis svært høyt i fjæreområdene rundt Leknes sentrum.

Horndykker. Foto: Håvard Eggen

Viktige områder for fugler og naturmangfold i Lofoten: