Lofoten IBA

Gulnebblom er en globalt rødlistet art (kategorisert som NT, nær truet, både nasjonalt og globalt). Store deler av den europeiske vinterbestanden finnes i Norge.

Det finnes tre IBA’er for gulnebblom i Norge:

Slettnes og Varangerfjorden med Hornøya og Reinøya i Finnmark, Froan i Sør-Trøndelag og Lofoten IBA – som består av havområder langs deler av yttersida av Lofoten, samt Gimsøystraumen.

Gimsøystraumen i Vågan er «kjerneområdet» for overvintrende gulnebblom i Lofoten, og IBAet som helhet er et av landets viktigste overvintringsområder for arten, med en vinterbestand som er anslått til 20-60 individer. Også betydelige forekomster av ærfugl (nær truet, NT nasjonalt og globalt) finnes i de samme områdene, samt viktige forekomster av overvintrende havelle og praktærfugl.

Kart: Norsk Ornitologisk Forening

Gulnebblom. Foto: Jan Erik Roer

Viktige områder for fugler og naturmangfold i Lofoten: