Røst IBA

Fuglefjell og våtmark midt i havet

Røst er en øygruppe langt til havs i Nordland, i forlengelsen av Lofoten og Værøy, og består av mer enn 400 øyer og holmer. De store sjøfuglkoloniene befinner seg sørvest for selve Røstlandet, og inkluderer øyene Vedøy, Storfjellet, Ellefsnyken, Trenyken og Hernyken. Disse øyene er bratte, gresskledde fjellknauser, og er vernet som landskapsvernområde. Landskapsvernområdet har også status som Ramsarområde. Lunde, alke, lomvi, teist, krykkje og havørn er blant fuglene man kan se ute ved fuglefjellene. Havsvale og stormsvale er også hekkefugler.

Røstlandet er i motsetning til fuglefjellene nesten helt flatt, og store deler av øya er dekket av gressletter, strandenger, smådammer og myrer. Våtmarkene og fjæreområdene på Røst er viktige hekke- og rasteområder for en rekke vadefuglarter. Kun en mindre del av våtmarkene i vest er vernet som naturreservat. IBA-grensene omfatter imidlertid hele Røstlandet, og er i sørvest identisk med verneområdet her. Storspove, småspove, myrsnipe og rødstilk er blant vadefuglene som forekommer, men også sjeldnere arter som svarthalespove og svømmesnipe hekker år om annet. Ulike ender, terner og måker er også representert. Biologisk sett hører våtmarkene til de mest produktive naturtypene vi har, og gir grunnlag for ei rikt og variert fugle- og dyreliv.

Kart: Norsk Ornitologisk Forening

Haukugle. Foto: Håvard Eggen

Viktige områder for fugler og naturmangfold i Lofoten: