Storflyplass, infrastruktur og turisme

Vern av Lofotens naturverdier er viktig. Dersom disse verdiene ikke blir forvaltet på en forsvarlig måte, risikerer vi at mye innen kort tid vil være tapt. Det er derfor nødvendig at alle bidrar til å bevare dette flotte øyriket med sine unike kvaliteter. Lofotens kanskje største verdi når man ser bort fra fiske og jordbruk – ligger i ren natur og sjø. Dette har til nå trukket mange besøkende. Hvasse og bratte fjell stuper ned i krystallklar sjø på utallige reklamefilmer. Regionen har oppnådd stor oppmerksomhet både i inn og utland, Lofoten er blitt et mekka for den som ønsker opplevelsesferie.

Turistnæringen er en kjærkommen økonomisk bidragsyter for samfunnet. Vi ønsker en turistnæring som vektlegger minst mulig avtrykk. For å oppnå dette må næringen tenke bærekraft i alt som tilbys turistene, inkludert hvordan de kommer hit.

Dette er viktig for både natur og miljø så vel som for kvaliteten på opplevelsene for øyrikets besøkende. Vi forutsetter at næringen tenker langsiktig med å bidra til å bevare et rikt dyreliv med ren luft og sjø. Dette vil være av stor betydning for framtidens Lofoten. Dersom naturen ikke overbelastes, kan denne næringen og andre høste avkastning langt inn i fremtiden.

Tilstanden for natur og klima har hatt en negativ kurve gjennom mange år. Ny viten har gjort oss klar over problemet, og hva det kan føre til dersom kursen ikke endres. Hvordan det vil bli i fremtiden er det vanskelig å si noe sikkert om, men vårt samfunns vekst og forbruk av naturressurser kan ikke fortsette i den takten den til nå har hatt.

En storflyplass slik det planlegges i Lofoten, med sikte på økning i trafikk med større fly, vil bidra svært negativt. Flytransport setter stort miljøavtrykk. Ut fra befolkningsgrunnlag er det ikke behov for storflyplass i Lofoten. Vi har et veldig godt fungerende kortbanenett med flyplass på Leknes og i Svolvær.

Store fly med gammel teknologi burde etter vårt syn ikke være en del av framtiden for Lofoten. Flytrafikk utgjør i seg selv en høy belastning for natur og miljø. Det er stor enighet blant forskerne og politikere om nødvendigheten av å gjøre noe. Vi ser på det som positivt at flyindustrien selv ser på løsninger, og at man allerede har konkrete planer om mindre elektriske fly med større frekvens på avganger i nær fremtid.

Lofoten som øyrike gir mange muligheter, men det har også sine begrensninger. Arealforbruk er et økende problem på verdensbasis. I Lofoten er areal en svært begrenset ressurs. Det vil derfor være viktig å gjøre nøye vurderinger i forhold til arealforbruk.  Det at gjenbruk kan være mer kostnadsdrivende enn å ta i bruk nytt terreng burde ikke gå på bekostning av naturen. Det planlegges forbedringer av E10 i Lofoten. Her vurderes det fornying av eksisterende vei, eller ny trase. Utbygging av ny veitrase vil øke vårt beslag av terreng på bekostning av andre arter. Det gir svært uheldige konsekvenser, og vil frata oss store deler urørt natur. Vi mener at forbedringer av eksisterende vei med sikkerhet som hovedformål er tilstrekkelig.

I planen som omfatter ny trase ligger det til grunn å spare inn reisetid, og at det vil være transportøkonomisk. Vi mener at man bør planlegge samfunnet slik at trafikkbehovet ikke økes, men heller blir mindre. Det er derfor viktig å planlegge smart med for eksempel arbeidsplasser nær bopel.

Arbeidet med å opprettholde en stadig voksende infrastruktur vil koste mye både for naturen og oss selv. Det vil etter vårt syn være ufornuftig å bygge infrastrukturen større enn det befolkningsgrunnlaget tilsier. En overdimensjonering vil også kunne føre til unødvendig høy skattebelastning for innbyggerne.

Det at vi mennesker stadig beslaglegger større areal er ikke bærekraftig.  Vi ser det som viktig å bremse forbruk av arealer da dette er en svært begrenset ressurs i Lofoten.

Med glede ser vi at Flakstad kommune har tatt innover seg dette økende problemet ved å vedta arealnøytralitet. Det er vårt håp at flere vil følge etter, og at vi sammen finner den rette veien for bevaring av vår felles arv.