Værøy IBA

Globalt viktige fuglefjell

Værøy huser verdifulle sjøfuglkonsentrasjoner. Den sørvestlige halvøya på Værøy består av høye, vertikale klipper og bratte, gresskledde bakker. Sammen med nærheten til rike havområder gjør dette at Værøy, i likhet med øyene utenfor Røst, egner seg svært godt som hekkeplass for en rekke sårbare sjøfuglarter. Fuglefjellene på Værøy er vernet som Måstadfjellet landskapsvernområde og Måstadfjellet naturreservat.
IBA-grensene går noe lenger ut i sjøen enn grensene for disse verneområdene. Lunde er den klart mest tallrike arten i fuglefjellene, og tidligere har også bestandene av hekkende alke, lomvi og krykkje vært betydelige. Alle disse artene har imidlertid vist en kraftig nedgang de siste tiårene.
Det er få direkte trusler mot fuglefjellet, men over en lengre periode har næringsmangel spilt en viktig rolle i den kraftige nedgangen i områdets sjøfuglbestander. Lundene på Værøy er, i likhet med lundene på Røst, avhengige av tilgang på yngel av norsk vårgytende sild i hekketida. Transporten av sildelarver fra gyteområdene på Mørekysten til oppvekstområdene i Barentshavet skjer enten med kyststrømmen nær land, eller med Atlanterhavsstrømmen nær kontinentalskråningen. I hvilken grad transporten skjer langs de ulike havstrømmene varierer fra år til år, og har sammenheng med klima. Siden 2006 har sildelarvene uteblitt fra havområdene rundt Røst og Værøy, og det har følgelig heller ikke blitt produsert unger i disse koloniene.

Kart: Norsk Ornitologisk Forening

Viktige områder for fugler og naturmangfold i Lofoten: