Viktige områder for fugler og naturmangfold

IBA = IMPORTANT BIRD AND BIODIVERSITY AREA

I Lofoten har vi fire slike områder

Her kan du lese om hvert av områdene:

Globalt viktige områder

Birdlife International har siden 1981 identifisert og kartlagt et nettverk av viktige fugleområder. Betydelig innsats har vært viet til å utvikle ett sett av kriterier som kan brukes over hele verden. Nettverket av IBAer kan betraktes som det viktigste tiltaket for å sikre overlevelsen til mange av disse artene over hele sitt utbredelsesområde og gjennom hele livssyklusen.

Som Birdlife Internationals partnerorganisasjon i Norge, har Norsk Ornitologisk Forening (NOF) ansvaret for identifisering av IBAer i Norge, mens Birdlife International evaluerer og godkjenner forslagene. Med utgangspunkt i ett internasjonalt anerkjent kriteriesett har vi til nå identifisert 97 slike IBAer i Norge, hvorav 17 befinner seg på Svalbard og Jan Mayen. De aller viktigste områdene for fugler i Norge er identifisert og kartfestet gjennom arbeidet.

Målet med opprettelsen IBAer er å identifisere, beskytte og forvalte et nettverk av områder som er av betydning for den langsiktige overlevelsen av naturlig forekommende fuglebestander. Birdlife Internationals IBA-program er et globalt prosjekt, og per 2020 har over 13 000 områder blitt identifisert over hele verden, med utgangspunkt i de samme standardkriteriene. Totalt dekker verdens IBAer 7 % av landområdene og 2 % av havområdene.

Målet er at IBAene sammen skal danne et nettverk av områder over hele den biogeografiske utbredelsen til de forskjellige fugleartene. Dette nettverket betraktes som et absolutt minimum for den langsiktige overlevelsen av disse artene over hele deres utbredelsesområde. Tap av IBAer kan derfor ha svært store konsekvenser. IBAprogrammet omfatter alle fuglearter der hvert område vurderes som relevant. Fordi enkelte lokaliteter er mye rikere på biologisk mangfold enn andre, er bevaring av et relativt beskjedent antall lokaliteter en effektiv måte å sikre overlevelse på et stort antall arter.